นโยบายความเป็นส่วนตัว

  เคทีซีตระหนักดีถึงภาระหน้าที่ในการรักษาข้อมูลความลับทั้งปวงของสมาชิก และนอกเหนือจากภาระหน้าที่รักษาข้อมูลความลับต่อสมาชิก เคทีซียังปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยข้อมูลส่วนตัว (Personal Data (Privacy) Ordinance) ("บทบัญญัติ") ตลอดเวลา ในการรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเคทีซีได้ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่สมาชิกตกลงเป็นอย่างอื่นตามความเหมาะสม

  1. ในการรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากสมาชิก จะเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาบริการทางการเงิน บริการการเดินทางและท่องเที่ยว หรือบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

  2. ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติจะมีการดำเนิน การเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก มีความถูกต้อง และจะไม่ถูกจัดเก็บข้อมูลไว้นานเกินความจำเป็น หรือจะถูกทำลายทิ้งตามระเบียบว่าด้วยระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลภายในของเคทีซี

  3. ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก จะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อ วัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ ณ เวลาที่รวบรวมข้อมูลหรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง

  4. ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก จะได้รับการคุ้มครองจากการเข้าถึง การประมวลผล หรือการลบทิ้งที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยบังเอิญ

  5. สมาชิกมีสิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตนเอง ซึ่งเคทีซีได้เก็บรักษาไว้ โดยเคทีซีจะดำเนินการกับคำร้องขอเข้าถึงหรือขอแก้ไขข้อมูลของสมาชิกรายนั้น ๆ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกถือเป็นข้อมูลความลับ และเคทีซีจะสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกได้เท่าที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายอนุญาตไว้ หรือตามที่กฎหมายกำหนดหรือเพื่อประโยชน์ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ในสินค้า/บริการของร้านค้าสมาชิกไปยังสมาชิก หรือ การเก็บหรือใช้ข้อมูลเพื่อการสถิติ หรือ ศึกษา-วิจัย หรือ วัตถุประสงค์อื่นใดที่ เคทีซี เห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่สมาชิกเท่านั้น


              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.