คลิกจองบิน คุ้มแล้วคุ้มอีก กับ AirAsia

  คลิกจองบิน คุ้มแล้วคุ้มอีก กับ AirAsia

  สิทธิพิเศษสมาชิกบัตรเครดิต KTC คลิกจองบิน คุ้มแล้วคุ้มอีก กับแอร์เอเชีย (AirAsia)

  จองตั๋วเครื่องบินผ่าน www.airasia.com

  รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ

  ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืน 200 บาท สำหรับการจองครั้งต่อไปตามเงื่อนไข
  เพียงใช้จ่ายผ่าน www.airasia.com ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
  รับสิทธิ์รับเครดิตเงินคืน 200 บาท เมื่อทำการจองอีกครั้งตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
  คลิกจองเพื่อรับสิทธิ์ 10 มี.ค. - 31 พ.ค. 61 ใช้สิทธิ์รับส่วนลดได้ถึง 31 ส.ค. 61

  คลิกลงทะเบียน

  ต่อที่ 2 : แลกรับเครดิตเงินคืน 10% และรับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 5 เท่า*
  เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดซื้อ
  (*คะแนนสะสมปกติ 1 เท่า + คะแนนสะสมพิเศษ 4 เท่า)
  1 พ.ค. - 31 ส.ค. 61

  คลิกดูรายละเอียดและเงื่อนไข

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ KTC PHONE โทร. 02 123 5000

  ดูโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC เส้นทางอื่นๆ ทั่วโลก คลิก ตั๋วเครื่องบิน
  หรือ สะดวกกว่ากับการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์สายการบินชั้นนำ คลิก
  KTC World Online Booking

  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(”เคทีซี”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) และใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ตามที่กำหนด (“บัตรฯ”) ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.airasia.com ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น โดยขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นบัตรเครดิต KTC-CASH BACK, บัตรเครดิต KTC -ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC SCG VISA ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE ทุกประเภท, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และสินเชื่อพร้อมใช้ KTC ทุกประเภท
  2. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับสิทธิรับเครดิตเงินคืนเข้าร่วมรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการผ่าน  www.ktc.co.th/airasia200  ตามเงื่อนไขที่กำหนด ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2561 และจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้
  3. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนมูลค่า 200 บาท ให้กับสมาชิกที่ลงทะเบียน และใช้จ่ายตามเงื่อนไข ดังนี้
   3.1 สมาชิกจะต้องมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในการจองตั๋วเครื่องบินหรือผลิตภัณฑ์เสริมอื่นๆ ผ่าน  www.airasia.com ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป เพื่อรับสิทธิ์รับเครดิตเงินคืนในการจองครั้งต่อไป โดยจะต้องทำการจองระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2561 เพื่อรับสิทธิ์
   3.2 สมาชิกจะต้องทำการจองตั๋วเครื่องบินหรือผลิตภัณฑ์เสริมอื่นๆ ผ่าน  www.airasia.com ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป อีกครั้ง ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 31 สิงหาคม 2561
   3.3 ทุกการจองตั๋วหรือผลิตภัณฑ์เสริมอื่นๆ ผ่าน  www.airasia.com  ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป สมาชิกจะได้รับสิทธิ์ ในการรับเครดิตเงินคืน 200 บาท ในการจองครั้งต่อไป โดยไม่จำกัดสิทธิ์รับ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการตลาด (15 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2561)
  4. เคทีซีจะทำการมอบเครดิตเงินคืน 200 บาท สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ และมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไข โดยจะทำการมอบให้เป็น 2 ช่วงโดยดูจากระยะเวลาการใช้จ่าย ดังนี้
   - ใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขระหว่าง 15 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2561
   - ใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขระหว่าง 15 มีนาคม – 31 สิงหาคม 2561
   โดย KTC จะทำการเครดิตเงินคืนหลังจาก 60 วันนับจากวันสุดท้ายของแต่ละช่วงเดือนปฏิทินที่กำหนดเข้าบัญชีบัตรฯของสมาชิก
  5. กรณีสมาชิกถือบัตรเครดิต KTC ที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกันมากกว่า 1 ใบ  เคทีซีจะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกตามแต่ละบัตรฯ  และนำยอดใช้จ่ายเฉพาะจากบัตรฯ ที่สามารถรับสิทธิ์ตามที่ระบุไว้ และได้ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนดมาคำนวณสิทธิเพื่อรับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีหากสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก่อนรับเครดิตเงินคืน เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้ 
  6. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS หรือ คะแนนสะสม KTC ROP (รวมเรียกว่า “คะแนนสะสม”) จากยอดใช้จ่าย 5,000 บาท ที่นำมาคำนวณสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนสะสม ในส่วนของยอดที่เกิน 5,000 บาทขึ้นไป ทั้งนี้ สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าวทั้งหมด เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนสะสมในส่วนที่นำมาคำนวณสิทธิ์จะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ อนึ่ง ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถหักคะแนนสะสมทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกทั้งจำนวน
  7. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับตามรายการนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  8. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ  ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  9. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่ที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
  10. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียดเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ของรายการ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในระยะเวลาอันสมควร  กรณีมีข้อพิพาท คําตัดสินของเคทีซีถือเป็นสิ้นสุด

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.