FLASH SALE !
  บิน Thai Air Asia X เส้นทางเกาหลีราคาประหยัด

  FLASH SALE ! บินเกาหลีราคาประหยัด จากไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (Thai Air Asia X)

  สิทธิพิเศษสมาชิกบัตรเครดิต KTC บินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (Thai Air Asia X) ราคาประหยัด

  เส้นทางเกาหลี เริ่มต้น 3,590 บาท (ราคารวมเที่ยวเดียว)

  จองเลย >>https://booking.airasia.com/?p=280119BP

  สำรองที่นั่ง : 1 มี.ค. 62 – 10 มี.ค. 62
  ช่วงเวลาเดินทาง : 1 มี.ค. 62 - 31 ก.ค. 62

  ดูโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC เส้นทางอื่นๆ ทั่วโลก คลิก ตั๋วเครื่องบิน
  หรือ สะดวกกว่ากับการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์สายการบินชั้นนำ คลิก 
  KTC World Online Booking

  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. เฉพาะเที่ยวบินของสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (รหัสเที่ยวบิน XJ) เส้นทางดอนเมืองสู่โซล ชั้นประหยัดเท่านั้น
  2. โปรโมชั่นมีจำนวนจำกัด และอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบินและวันหยุดยาว  
  3. ราคาบัตรโดยสารไม่รวมค่าบริการเสริมและค่าธรรมเนียมต่างๆเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท
  4. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ผู้โดยสารจะต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าส่วนต่างของบัตรโดยสาร  
  5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี 
  6. ท่านต้องชำระ Processing Fee สำหรับการชำระผ่านบัตรเครดิต ตามที่สายการบินกำหนด
  7. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  8. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่สายการบินกำหนด 
  9. สิทธิประโยชน์ในรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ไปให้ผู้อื่นได้
  10. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
  11. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  12. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า /บริการตามรายการดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
  13. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไข และ /หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด

  Privilege for KTC card members at AirAsia

  Fly to Korea routes from Don Muang - Seoul
  Starting at 3,590 Baht (total price for one trip)
  Reservation: 1 Mar 19 - 10 Mar 19
  Travel time: 1 Mar 19 - 31 Jul 19

  Terms and conditions

  1. Only flights of airlines Thai AirAsia X (XJ flight code) Don Mueang route to Seoul economy class
  2. The promotion is limited. And may not be available on some flights and long holidays
  3. Ticket prices do not include fees that are in accordance with the terms and conditions of the company.
  4. Cannot be used in conjunction with other promotions. And cannot be exchanged for cash in all cases
  5. You have to pay Processing Fee for credit card payment. As determined by the airline
  6. Reserves the right to change conditions without prior notice.
  7. Other conditions As determined by the airline
  8. Benefits in this program cannot be exchanged in cash or transfer rights to others.
  9. KTC reserves the right to offer privilege under this program to cardmembers who maintain their membership status and who are without a record of default or outstanding payment throughout the program until the day on which the privilege is granted to the cardmembers, in accordance with KTC’s existing record.
  10. KTC reserves the right to award, cancel, revoke or reclaim any privileges granted to the cardmembers under this promotion, wholly or partially, including the claim of compensation for damages (if any) if fraudulent activities are committed in order to receive this privilege, or if the credit card is used for any commercial purpose, in breaching of determined conditions, and for any non-consumption purpose, or when the transaction is cancelled after KTC duty granted privilege under this promotion to the cardmembers.
  11. KTC is not a products seller/service provider and therefore assumes no responsibilities in respect of any products/services. Should there be any inquiries or claims in respect of products/services, or sales slip/tax invoice requirement, please contact each product seller/service provider directly.
  12. KTC reserves the right to amend or cancel terms and conditions, details, and/or privileges of this promotion (including changing to any other prizes with equivalent value) without prior notice. In the case of a dispute, KTC’s decision is deemed final.

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.