ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากแคมเปญ Bangkok Airways Lovers The Series

  KW14_PG_ANNOUNCEMENT

   

   

  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากแคมเปญ Bangkok Airways Lovers The Series

  บินฟรีกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส 3 รางวัลมูลค่ารวมกว่า 160,290 บาท มอบให้กับผู้ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด ที่ bangkokair.com

  ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 61 - 30 เม.ย. 61

  • อันดับ 1 รางวัลบัตรโดยสารเส้นทาง กรุงเทพฯ – เกาะฟู้โกว๊ก 2 ที่นั่ง
  • อันดับ 2 รางวัลบัตรโดยสารเส้นทาง กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง 2 ที่นั่ง
  • อันดับ 3 รางวัลบัตรโดยสารเส้นทาง กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง 2 ที่นั่ง

   ได้แก่

  1. คุณพิสิษฐ์ ศิริปริยธรณ์ 
   รางวัลอันดับ 1 บัตรโดยสารรางวัล ไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ-เกาะฟู้โกว๊ก 2 ที่นั่ง
  2. คุณสุนีย์ ศรีสว่าง
   รางวัลอันดับ 2 บัตรโดยสารรางวัล ไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง 2 ที่นั่ง

  หมายเหตุ มีผู้ที่ได้รับรางวัลที่ตรงตามเงื่อนไข จำนวน 2 ท่าน

  เงื่อนไขการออกบัตรโดยสาร

  1. บัตรโดยสารดังกล่าวสามารถเดินทางในเส้นทางไป-กลับ สำหรับชั้นประหยัด ได้ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน -30 พฤศจิกายน 2561 โดยทางบางกอกแอร์เวย์สจะนำส่งเอกสาร Lucky Winner voucher ให้หลังจากได้รับเอกสารการโอนค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายภายใน 15 วัน
  2. กรุณาติดต่อหน่วยงานสำรองที่นั่ง โทร. 1771 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
  3. สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกบัตรโดยสารสำหรับผู้ที่นำบัตรรางวัล(ฉบับจริง)นี้มาแสดงเท่านั้น โดยสามารถนำมาติดต่อออกบัตรโดยสารที่สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานขายของสายการบินฯ ในวันและเวลาทำการ (จัทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.)
  4. บัตรรางวัลนี้ไม่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนเป็นเงิน เปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน หรือชื่อผู้โดยสารได้
  5. การเดิรทางทั้งไปและกลับต้องอยู่ภายในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน -30 พฤศจิกายน 2561 เท่านั้น และในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือเส้นทาง สายการบินฯขอสงวนสิทธิ์์ในการจัดเที่ยวบินหรือเส้นทางบินอื่นๆของสายการบินฯให้กับท่านต่อไป
  6. ผู้โชคดีจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการออกบัตรโดยสาร/ท่าน ดังนี้
   • ค่าธรรมเนียมการออกบัตรโดยสาร
   • ค่าภาษีสนามบิน
   • ค่าภาษีเชื้อเพลิงและค่าเบี้ยประกันภัย (สำหรับเส้นทางต่างประเทศเท่านั้น)
   • ค่าภาษี ณ ที่จ่ายตามที่ได้ระบุในบัตรรางวัล เมื่อชำระเงินแล้วจะไม่สามารถขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้
  7. ที่นั่งสำหรับบัตรรางวัลในแต่ละเที่ยวบินมีจำกัด และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามที่สายการบินฯ กำหนด

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.