ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากแคมเปญ
  คลิกบินคุ้ม FREE แต้ม FREE ตั๋ว ด้วยบัตรเครดิต KTC ที่ bangkokair.com

  KW14_PG_LUCKY_CLICKS

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากแคมเปญ คลิกบินคุ้ม FREE แต้ม FREE ตั๋ว ด้วยบัตรเครดิต KTC ที่ bangkokair.com

  รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล Top spender ประจำเดือน พ.ย. -ธ.ค. 61

  • อันดับ 1 รางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ – มัลดีฟส์
   คุณกันยารัตน์ กลิ่นจุ้ย (K.KANYARAT KLINJUI)
  • อันดับ 2 รางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ – ภูเก็ต
   คุณสาวิตรีวนะภูติ ณ ระนอง (K.SAWITREEVANAPUTI NA RANONG)
  • อันดับ 3 รางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ – กระบี่
   คุณสิรินทิพย์ คันธพนิต (K.SIRINTHIP KANTHAPANIT)

  รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล Top spender ประจำเดือน ก.ย. - ต.ค. 61

  • อันดับ 1 รางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ – เสียมราฐ
   K.NAPORN NETISATTAYAPIBAL l คุณนพร เนติสัตยาภิบาล
  • อันดับ 2 รางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่
   K.THAMONWAN RINYA l คุณธมลวรรณ ริญญา
  • อันดับ 3 รางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงราย
   K.PARINYA PONGPRASERT l คุณปริญญา พงศ์ประเสริฐ

  รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล Top spender ประจำเดือน ก.ค. - ส.ค. 61

  • อันดับ 1 รางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ - ดานัง
   คุณจงรัก เลิศพุฒิภิญโญ
  • อันดับ 2 รางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ - ภูเก็ต
   คุณนิดา เขาบาง 
  • อันดับ 3 รางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ - กระบี่
   คุณสิริวรรณ ทวีกิตติคุณ
    

   

  รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสะสมพิเศษ 5,000 FlyerBonus

  ประจำเดือน ธันวาคม 2561

  1. วนิดา วัฒน์บำรุงสกุล
  2. อุทัยวรรณ จีนพันธ์
  3. ธนพล กมลธนากุล
  4. พักตร์วิไล จันทร์สิงห์
  5. ณัฐกมล เสวกโกเมต
  6. ฉัตรนภา อุ่นคำ
  7. สายฝน สมหวัง
  8. วิวรณ์ ลีลาปิยวัฒน์
  9. ปวันรัตน์ พรสุขสว่าง

  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

  1. จนิษฐา เองศิลป์
  2. ดรูป มิททัล
  3. เยาวลักษณ์ นุ้ยจันทร์
  4. ปรางค์บุญ แสงอำพันธ์
  5. วีรินท์ สุคนธมาน
  6. เก่ง สุวัฒนพิมพ์
  7. สุริยา ใจคำแปง
  8. วัชรินทร์ อารยางกูร

  ประจำเดือนตุลาคม 2561

  1. คุณโดม ภักดีคง
  2. คุณปรางค์บุญ แสงอำพันธ์
  3. คุณชนัดดา แสงแก้ว
  4. คุณชวลิต แตรทอง
  5. คุณอารักษ์ ทองเรือง
  6. คุณจิดาภา สันติทานนท์
  7. คุณวัฒนา รุ้งรุจิเมฆ
  8. คุณอรรถพร หงษ์หยก

  ประจำเดือนกันยายน 2561

  1. คุณวรวิทย์ ตันติพลาผล
  2. คุณสุทธิพร มโนวงศ์
  3. คุณปิยะ ตันติวงศ์ไพศาล
  4. คุณประเสริฐ หลู่สถิตย์กุล
  5. คุณเมธินี ตาฬุมาศสวัสดิ์
  6. คุณพงษ์กิตติ มิตรพันธ์พานิชย์
  7. คุณจักรพงษ์ พลิวรรณ์
  8. นิพนธ์ เทอดประวัติ

  ประจำเดือนสิงหาคม 2561

  1. คุณพงศกร สุขสถิตย์
  2. คุณวรรณวิมล ฟอน เวเบอร์
  3. คุณมัลลิกา บุญเฉลียว
  4. คุณณัฐกานต์ วงศ์ฝั้น
  5. คุณธีรพงศ์ เชื้ออิว
  6. คุณประวิชญา เสียงเจริญ
  7. คุรนงนุช พันศร

  ประจำเดือนกรกฏาคม 2561

  1. คุณชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
  2. คุณพร้อมพงษ์ วงศ์มณีนิล
  3. คุณสุริยะ โพธิ์ทอง
  4. คุณปัญญวัฒณ์ ปินตาทอง 
  5. คุณพัชรา เหล่าภักดีพงศ์
  6. คุณรัตนา แก้วประเทศ 
  7. คุณวิภานิตย์ นิธิวัฒน์ไชย 
  8. คุณอรุณี อรรถเวชกุล     
  9. คุณชมพูนุท ชัชวาลวานิช

  ประจำเดือนมิถุนายน 2561

  1. คุณนรา เอี่ยมวงศ์หิรัญ
  2. คุณสิทธิพัฒน์ บุณยะวณิช
  3. คุณวิรัญญา ตั้งอมรศิริ
  4. คุณปัญจรัตน์ ดำรงค์ชาติไทย
  5. คุณสุปรีชา สิมะสกุล
  6. คุณจุติมา งานวงศ์พาณิชย์
  7. คุณเจนจิรา ถวายทาน

   


              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.