ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากแคมเปญ
  คลิกบินคุ้ม FREE แต้ม FREE ตั๋ว ด้วยบัตรเครดิต KTC ที่ bangkokair.com

  KW14_PG_LUCKY_CLICKS

  รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสะสมพิเศษ 5,000 FlyerBonus 
  ในแคมเปญ คลิกบินคุ้ม FREE แต้ม FREE ตั๋ว ด้วยบัตรเครดิต KTC

  ประจำเดือนสิงหาคม 2561

  • คุณพงศกร สุขสถิตย์
  • คุณวรรณวิมล ฟอน เวเบอร์
  • คุณมัลลิกา บุญเฉลียว
  • คุณณัฐกานต์ วงศ์ฝั้น
  • คุณธีรพงศ์ เชื้ออิว
  • คุณประวิชญา เสียงเจริญ
  • คุรนงนุช พันศร

  ประจำเดือนกรกฏาคม 2561

  1. คุณชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
  2. คุณพร้อมพงษ์ วงศ์มณีนิล
  3. คุณสุริยะ โพธิ์ทอง
  4. คุณปัญญวัฒณ์ ปินตาทอง 
  5. คุณพัชรา เหล่าภักดีพงศ์
  6. คุณรัตนา แก้วประเทศ 
  7. คุณวิภานิตย์ นิธิวัฒน์ไชย 
  8. คุณอรุณี อรรถเวชกุล     
  9. คุณชมพูนุท ชัชวาลวานิช

  ประจำเดือนมิถุนายน 2561

  1. คุณนรา เอี่ยมวงศ์หิรัญ
  2. คุณสิทธิพัฒน์ บุณยะวณิช
  3. คุณวิรัญญา ตั้งอมรศิริ
  4. คุณปัญจรัตน์ ดำรงค์ชาติไทย
  5. คุณสุปรีชา สิมะสกุล
  6. คุณจุติมา งานวงศ์พาณิชย์
  7. คุณเจนจิรา ถวายทาน

  เงื่อนไขรายการรับคะแนนฟลายเออร์โบนัส

  1. รายการส่งเสริมการขายนี้ (“รายการ”) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“เคทีซี”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตKTC ตามที่กำหนด (“บัตรฯ") ผ่าน www.bangkokair.com ของ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)(“สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส”) ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 31 ธันวาคม 2561 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  2. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการมอบคะแนน FlyerBonusตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป ผ่านช่องทาง www.bangkokair.com ภายในระยะเวลารายการ และคงสถานภาพการเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัสแล้วก่อนวันทำรายการ ตามลำดับการทำรายการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ซึ่งเข้ามาในระบบของเคทีซี ที่กำหนดในแต่ละเดือนตามตารางด้านล่างนี้ (10 ลำดับ/เดือน ในช่วงมิถุนายน – พฤศจิกายน 2561 และ 20 ลำดับ ในเดือนธันวาคม 2561) โดย ระบบจะทำการขึ้นรอบใหม่ลำดับใหม่ในแต่ละเดือน ลำดับการทำรายการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ มูลค่า รางวัล 5,000FlyerBonusลำดับรายการที่ 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 (เดือนมิถุนายน-เดือนพฤศจิกายน 2561) ลำดับรายการที่ 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 , 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 (เดือนธันวาคม 2561)
  3. เคทีซีจะทำการดึงข้อมูลลำดับการทำรายการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ของสมาชิก ผ่านช่องทางที่กำหนด เฉพาะรายการที่มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป ซึ่งเกิดขึ้นภายในระยะเวลารายการ โดยยึดตามเวลาในประเทศไทยและข้อมูลในระบบของเคทีซีเป็นสำคัญ
  4. เคทีซีจะทำการจัดส่งรายชื่อสมาชิกที่มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขรายการนี้ ภายใน 60 วันหลังจบแคมเปญในแต่ละเดือน ให้กับสายการบินบางกอกแอร์เวย์สตรวจสอบสถานภาพการเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัส เพื่อทำการโอนคะแนน 5,000 FlyerBonus เข้าบัญชีสมาชิกฟลายเออร์โบนัส ภายใน 15 วันทำการ กรณีหากทางสายการบินบางกอกแอร์เวย์สพบว่าสมาชิกไม่มีสถานภาพการเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัส เคทีซีจะทำการส่งรายชื่อสำรองในลำดับถัดไป และเคทีซีขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้กับสมาชิกที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขเท่านั้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. การรับรางวัลคะแนน FlyerBonus ตามรายการนี้ กำหนดให้เฉพาะสมาชิกบัตร ที่มีชื่อตรงกับสมาชิกฟลายเออร์โบนัส และได้รับการตรวจสอบยืนยันจากสายการบินสายการบินบางกอกแอร์เวย์สแล้วเท่านั้น
  6. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะยอดใช้จ่ายในรายการชำระค่าสินค้า/บริการปกติรายการชำระค่าสินค้า/บริการแบบแบ่งชำระผ่านบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI ทุกประเภท โดยคำนวณจากยอดก่อนการแบ่งชำระ และรายการชำระค่าสินค้า/บริการแบบเรียกเก็บเงินผ่านบัญชีบัตรเครดิตโดยอัตโนมัติ (Auto Payment) เท่านั้น โดยยกเว้นไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสด การชำระค่าหน่วยลงทุนกองทุน LTF/RMF ทุกกองทุน ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้
  7. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
  8. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
  9. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ  ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  10. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ โดยตรง
  11. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
  12. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการขอตรวจสอบหลักฐานจากการใช้จ่ายของสมาชิกในบางกรณี สมาชิกโปรดกรุณาเก็บหลักฐานจําเป็น อาทิ เซลส์สลิปยอดใช้จ่ายไว้เพื่อใช้ยืนยันในการตรวจสอบและไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ
  13. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ให้ถือว่าสมาชิกทุกรายที่ร่วมรายการและมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซีทุกประเภท ตลอดระยะเวลารายการ ได้ตกลงยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขต่างๆของรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.