สิทธิพิเศษบัตรเครดิต KTC-BANGKOK AIRWAYS MASTERCARD
  ที่
  www.bangkokair.com

  สิทธิพิเศษบัตรเครดิต KTC-BANGKOK AIRWAYS MASTERCARD ที่ www.bangkokair.com

  สิทธิพิเศษสมาชิกบัตรเครดิต KTC-BANGKOK AIRWAYS MASTERCARD

  รับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อจองตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ส
  ผ่าน  
  www.bangkokair.com

  1 ม.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

  ดูโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC เส้นทางอื่นๆ ทั่วโลก คลิก ตั๋วเครื่องบิน
  หรือ สะดวกกว่ากับการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์สายการบินชั้นนำ คลิก 
  KTC World Online Booking

  รายละเอียดและเงื่อนไขการจองห้องพักเพื่อรับเครดิตเงินคืน 10% สำหรับบัตรเครดิต KTC-BANGKOK AIRWAYS MASTERCARD

  1. สิทธิพิเศษเครดิตเงิน 10% เฉพาะการจองตั๋วเครื่องบินสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ด้วยบัตรเครดิต KTC-BANGKOK AIRWAYS MASTERCARD ทุกประเภท ผ่าน  www.bangkokair.com  ระหว่าง 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น
  2. เคทีซีจะทำการโอนเครดิตเงินคืน เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วันหลังจากวันสุดท้ายของเดือนที่ทำรายการ
  3. สิทธิประโยชน์ในรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ไปให้ผู้อื่นได้
  4. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
  5. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  6. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
  7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
  8. ศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.