ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัลจากแคมเปญ Bangkok Airways Lovers The Series Season 2

  KW14_BANGKOKAIRWAYS


  ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัลจากแคมเปญ Bangkok Airways Lovers The Series Season 2
  บินฟรี 3 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 60,660 บาท สำหรับสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด 3 อันดับแรก
  ที่จองผ่านเว็บไซต์ www.bangkokair.com 
  ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 61

  ได้แก่

  • คุณอุสนีย์ ติยะวรากุล
   รางวัลอันดับ 1 บัตรโดยสารรางวัล ไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ – เวียงจันทน์ 2 ที่นั่ง 
  • คุณสาวิตรีวนะภูติ ณ ระนอง
   รางวัลอันดับ 2 บัตรโดยสารรางวัล ไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ 2 ที่นั่ง 
  • คุณวลัยลักษณ์ ไพเราะ
   รางวัลอันดับ 2 บัตรโดยสารรางวัล ไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ – เชียงราย 2 ที่นั่ง

  เงื่อนไขการออกบัตรโดยสาร

  1. บัตรโดยสารดังกล่าวสามารถเดินทางในเส้นทางไป-กลับ สำหรับชั้นประหยัด ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยทางบางกอกแอร์เวย์สจะนำส่งเอกสาร Lucky Winner voucher ให้หลังจากได้รับเอกสารการโอนค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายภายใน 15 วัน
  2. กรุณาติดต่อหน่วยงานสำรองที่นั่ง โทร. 1771 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
  3. สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกบัตรโดยสารสำหรับผู้ที่นำบัตรรางวัล(ฉบับจริง)นี้มาแสดงเท่านั้น โดยสามารถนำมาติดต่อออกบัตรโดยสารที่สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานขายของสายการบินฯ ในวันและเวลาทำการ (จัทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.)
  4. บัตรรางวัลนี้ไม่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนเป็นเงิน เปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน หรือชื่อผู้โดยสารได้
  5. การเดิรทางทั้งไปและกลับต้องอยู่ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่านั้น และในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือเส้นทาง สายการบินฯขอสงวนสิทธิ์์ในการจัดเที่ยวบินหรือเส้นทางบินอื่นๆของสายการบินฯให้กับท่านต่อไป
  6. ผู้โชคดีจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการออกบัตรโดยสาร/ท่าน ดังนี้
  7. ค่าธรรมเนียมการออกบัตรโดยสาร
  8. ค่าภาษีสนามบิน
  9. ค่าภาษีเชื้อเพลิงและค่าเบี้ยประกันภัย (สำหรับเส้นทางต่างประเทศเท่านั้น)
  10. ค่าภาษี ณ ที่จ่ายตามที่ได้ระบุในบัตรรางวัล เมื่อชำระเงินแล้วจะไม่สามารถขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้
  11. ที่นั่งสำหรับบัตรรางวัลในแต่ละเที่ยวบินมีจำกัด และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามที่สายการบินฯ กำหนด

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.