ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากแคมเปญ
  จองห้องพักออนไลน์ทั่วโลก ที่ Expedia.co.th
  รับฟรี ห้องพัก 3 วัน 2 คืน*

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากแคมเปญ จองห้องพักออนไลน์ทั่วโลก ที่ Expedia.co.th รับฟรี ห้องพัก 3 วัน 2 คืน*

  รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลจากแคมเปญ จองห้องพักออนไลน์ทั่วโลก ลดเพิ่มสูงสุด 15% พร้อมรับฟรี ห้องพัก 3 วัน 2 คืน* ที่ Expedia.co.th
  เพียงมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิต KTC สูงสุด 3 อันดับแรก
  ระหว่างวันที่ 1 - 31 ส.ค. 61

  อันดับ 1  รางวัลห้องพักที่ Ace of Hua Hin Resort

  คุณวาสนา นริพทะพันธุ์

  อันดับ 2  รางวัลห้องพักที่ Metropole Bangkok

  คุณกรวิภา ลันทาวนิช

  อันดับ 3  รางวัลห้องพักที่ Hotel Mera Mare Pattaya

  คุณวีระ ศรีธาราธิคุณ

  เงื่อนไข

  1. รายการส่งเสริมการขายนี้บริษัทบัตรกรุงไทยจํากัด(มหาชน) หรือ (“เคทีซี”) จัดทําขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทตามที่กําหนดสำหรับสมาชิกที่ใช้จ่ายออนไลน์ผ่าน www.expedia.co.th/ktc ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2561 เท่านั้นยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC-SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  2. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้เฉพาะสมาชิกที่ทำการจองห้องพักผ่าน www.expedia.co.th/ktc หรือ www.expedia.co.th/KTCMastercard ที่มียอดใช้สะสมจ่ายสูงสุด 3 ท่านแรกเท่านั้น และ ชำระเงินภายในวันที่ 1 ส.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2561 โดยมีรายละเอียดของรางวัลดังนี้
   2.1 บัตรกำนัลห้องพักโรงแรม  Ace of Hua Hin Resort, Hotel Mera Mare Pattaya และ Metropole Bangkok สำหรับการเข้าพัก 3 วัน 2 คืน สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 3 รางวัลรวมมูลค่า 30,000 บาท รายละเอียดดังนี้
   • Ace-of-Hua-Hin-Resort2.jpg
    อันดับ 1 : Ace of Hua Hin Resort

    • ประเภทของห้องพัก:  Deluxe Pool Access รวมอาหารเช้า
    • สำรองห้องพักกับทางเจ้าหน้าที่ของโรงแรมก่อนการเข้าพัก
    • จองและเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่  1 ก.ย. 61 - 31 มี.ค. 62  ยกเว้นวันหยุดตามรายละเอียดด้านล่างนี้
     - วันเสาร์
     - วันหยุดนักขัตกฤษ์ 
    • บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆได้
    • จำกัดสิทธิ์การใช้บัตรกำนัล 1 ใบต่อการเข้าพัก 1 ครั้ง
   • Motropole-Bangkok2.jpg
    อันดับ 2 : Metropole Bangkok

    • ประเภทของห้องพัก: Studio Deluxe Room รวมอาหารเช้า
    • สำรองห้องพักกับทางเจ้าหน้าที่ของโรงแรมก่อนการเข้าพัก
    • จองและเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 61 - 31 มี.ค. 62 ยกเว้นวันหยุดตามรายละเอียดด้านล่างนี้
     -  วันหยุดนักขัตกฤษ์
     -  Blackout period : 24 ธ.ค. 61 - 10 ม.ค. 61 และ 4 - 8 ก.พ. 62
    • บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆได้
    • จำกัดสิทธิ์การใช้บัตรกำนัล 1 ใบต่อการเข้าพัก 1 ครั้ง
   • Hotel-Mera-Mare-Pattaya2
    อันดับ 3 : Hotel Mera Mare Pattaya

    • ประเภทของห้องพัก: Deluxe Roomรวมอาหารเช้า
    • สำรองห้องพักกับทางเจ้าหน้าที่ของโรงแรมก่อนการเข้าพัก
    • จองและเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 61 - 31 มี.ค. 62  ยกเว้นวันหยุดตามราย ละเอียดด้านล่างนี้
     - วันหยุดราชการ
     - วันหยุดนักขัตกฤษ์
     - Blackout period : 27 ธ.ค. - 5 ม.ค. 61
    • บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆได้
    • จำกัดสิทธิ์การใช้บัตรกำนัล 1 ใบต่อการเข้าพัก 1 ครั้ง
   2.2 ของรางวัลดังกล่าวยังไม่รวมค่าภาษีและ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสมาชิกผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวเอง (ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่ละรายการ)
   2.3 รางวัลบัตรกำนัลห้องพักโรงแรม Ace of Hua Hin Resort, Hotel Mera Mare Pattaya, Metropole Bangkok ที่ได้รับตามรายการนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  3. สมาชิกผู้โชคดีจะต้องติดต่อเพื่อขอรับของรางวัลตามเงื่อนไขและภายในระยะเวลา 10 วันจากวันที่พนักงานเคทีซีติดต่อกลับเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลดังกล่าว
  4. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่สมาชิกผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประจำตัวประชาชนหรือ หนังสือเดินทาง (Passport) ตรงกับที่ระบุบนบัตรฯเท่านั้น
  5. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบของรางวัลตามรายการนี้สูงสุดเพียง 1 รางวัลต่อ [1 หมายเลขบัตรฯ/สมาชิก 1 ท่าน] เท่านั้นตลอดระยะเวลารายการ
  6. กรณีมีสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดมากกว่า 1 ท่านขอสงวนสิทธิ์ให้สมาชิกรายที่ [มีประวัติการชำระหนี้ที่ดีและมีความถี่จำนวนการใช้จ่ายบัตรต่อเนื่องที่สูงกว่า/ทำการชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรฯ ในรายการนี้ก่อน] เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลโดยคำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สุดหากสมาชิกผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติหรือไม่เป็นไปตาม
  7. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้แก่สมาชิกผู้โชคดีที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดในลำดับถัดไป เป็นผู้ได้รับรางวัลแทน สมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลรับทราบและยินยอมเป็นผู้ชำระภาษี (ถ้ามี) ในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด
  8. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นพนักงานเคทีซี รวมทั้งบริษัทในเครือและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้ได้
  9. การเข้าร่วมรายการนี้ ถือเป็นการให้ความยินยอมของสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์หรือปรากฏตัวในงานต่างๆหรือถ่ายโฆษณาลงสื่อต่างๆตามที่เคทีซีกำหนดไว้และให้ความยินยอมแก่เคทีซีในการถ่ายภาพ เพื่อนำภาพและชื่อของสมาชิกผู้โชคดีไปใช้เผยแพร่เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนหนังสือพิมพ์และ/หรือสื่อโฆษณาอื่นๆ โดยภาพถ่ายสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเคทีซี
  10. กรณีที่สมาชิกมีการยกเลิกการจอง การจองนั้นจะไม่ถูกนำมาคำนวณสิทธิ์ในการหาผู้ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด เคทีซีขอสงวนสิทธิ์เพิกถอนสิทธิ์แก่สมาชิก ในกรณีที่สมาชิกที่ได้รับรางวัลและทำการยกเลิกการจองภายหลังจากการคำนวณ
  11. สงวนสิทธิ์การมอบรางวัลบัตรกำนัลห้องพักโรงแรม Ace of Hua Hin Resort, Hotel Mera Mare Pattaya, Metropole Bangkok ตามรายการนี้เฉพาะยอดการใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อสินค้า/บริการเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่รวมถึงรายการเชิงพาณิชย์เพื่อการค้าเก็งกําไรทุจริตหรือฉ้อฉลโดยหากตรวจพบขอสงวนสิทธิ์ในการมอบยกเลิกเพิกถอนหรือเรียกคะแนนสะสมพิเศษที่มอบคืนทั้งหมดหรือบางส่วนรวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตามแต่ละกรณี
  12. สงวนสิทธิ์ในการขอตรวจสอบหลักฐานจากการใช้จ่ายของสมาชิกในบางกรณีสมาชิกโปรดกรุณาเก็บหลักฐานจําเป็นอาทิ เซลส์สลิปยอดใช้จ่ายไว้เพื่อใช้ยืนยันในการตรวจสอบและไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิค ต่างๆ ขอสงวนสิทธิ์ให้ถือว่าสมาชิกทุกรายที่ร่วมรายการและมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ตลอดระยะเวลารายการ ได้ตกลงยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขต่างๆของรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ
  13. ขอสงวนสิทธิ์รหัสส่วนลดไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดกับโรงแรมที่ระบุไว้ใน www.expedia.co.th/g/rf/coupon-exclude-hotels
  14. ขอสงวนสิทธิ์รหัสส่วนลดนี้ใช้ได้กับการจองโรงแรม ผ่านการจองทางออนไลน์ที่ www.expedia.co.th/KTC หรือ www.expedia.co.th/KTCMastercard เท่านั้น ไม่สามารถแลกใช้รหัสส่วนลดได้กับการจองเฉพาะเที่ยวบิน รถเช่า หรือ แพคเกจ
  15. ขอสงวนสิทธิ์รหัสส่วนลดจะให้ส่วนลดสูงสุด 15% จากราคาที่จองไว้สำหรับการเดินทางก่อนบวกภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  16. กรณีมีข้อพิพาทคําตัดสินของเคทีซีถือเป็นสิ้นสุดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์ใดๆของรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  17. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจําหน่ายหรือผู้ให้บริการและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเกี่ยวกับสินค้าและบริการตามรายการกรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการหรือต้องการใบเสร็จ/ใบกํากับภาษีกรุณาติดต่อโดยตรงกับ Expedia.co.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KTC World Travel Service โทร. 02 123 5000 กด 6

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.