ทัวร์ญี่ปุ่น Aomoro Sakura Season 6 วัน 4 คืน
  อาโอโมริ - อิวาเตะ - เซนได

  ทัวร์ญี่ปุ่น Aomoro Sakura Season 6 วัน 4 คืน อาโอโมริ - อิวาเตะ - เซนได

  สิทธิพิเศษสมาชิกบัตรเครดิต KTC เที่ยวญี่ปุ่น Aomoro Sakura Season เส้นทางอาโอโมริ - อิวาเตะ - เซนได 6 วัน 4 คืน
  ไฮไลท์ :

  • อลังการซากุระบาน ปราสาทฮิโรซากิ - คาคุโนะคาเตะ - คิตาคามิ เท็นโซจิ - ฟาร์มโคอิไว
  • พิพิธภัณฑ์โคมไฟเนบุตะ 1 ใน 3 เทศกาลเลื่องชื่อของญี่ปุ่น
  • วัดชุชอนจิ - ล่องเรือหุบเขาเกบิเค – เก็บสตรอว์เบอร์รี่สดๆจากต้น

  เริ่มต้นเพียง 61,900 บาท/ท่าน
  พิเศษ แบ่งชำระสบาย ๆ KTC FLEXI 0% เพียง 15,475 บาท x 4 เดือน

  อัตรานี้รวมบริการ

  • ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางกรุงเทพฯ - เซนได โดยสายการบินไทย (Thai Airways)
  • ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน และโรงแรม ตลอดจนทัศนาจรตามรายการ
  • โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
  • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
  • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าสัมภาระท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกินท่านละ 30 กิโลกรัม
  • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองท่านละ 1,000,000.-บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุสูงสุดท่านละ 500,000.-บาท (ผู้ที่มีอายุ 1 เดือนถึง 15 ปี และมากกว่า 70 ปีขึ้ นไป เบิกค่าคุ้มครองได้เพียงครึ่งเดียว)
  • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์ คอยให้ความรู้และดูแลอำนวยความสะดวกให้กับคณะตลอดการเดินทาง จำนวน 1 ท่าน (ไม่มีการเรียกเก็บทิป ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่านเท่านั้น)

  คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมการเดินทาง

  กำหนดการเดินทาง
  1 - 6 พ.ค. 61

  จองและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Majestic Travel International โทร. 02 652 2000
  ภายใน 20 เม.ย. 61 เท่านั้น

  ดูรายละเอียดโปรโมชั่นสุดพิเศษอื่น ๆ
   จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์
   โปรโมชั่นทัวร์
   จองรถเช่าออนไลน์
   ประกันการเดินทาง

  หมายเหตุ :

  1. อัตรานี้ไม่รวมบริการ
   • ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
   • ค่าน้ำาหนักของกระเป๋าเดินทางเกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัม / ท่าน)
   • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกจากรายการที่ระบุ อาทิ ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
   • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%, ค่าภาษีท่องเที่ยว, ภาษีเชื้ อเพลิงหากมีเรียกเก็บเพิ่ม
  2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. KTC ไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้น ๆ กรณีสมาชิก KTC มีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือ ต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับบริษัทตัวแทนผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.