ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน
  พิเศษ แบ่งชำระสบาย ๆ KTC FLEXI 0%

  ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน พิเศษ แบ่งชำระสบาย ๆ KTC FLEXI 0%
   

  สิทธิพิเศษสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน
  ไฮไลท์ : 
  เซิ้นเจิ้น - ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วิคตอเรียพีค - รีพลัสเบย์ - อิสระช๊อปปิ้ง City Gate ช้อปปิ้งร้านหยก - ผ้าไหม - บัวหิมะ - สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์ - ช้อปปิ้ง ตลาดหลอหวู่ - โชว์ MANGROVE GROOVE อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

   

  เริ่มต้นเพียง 10,999 บาท/ท่าน
  พิเศษ แบ่งชำระสบาย ๆ KTC FLEXI 0% เพียง 1,834 บาท x 6 เดือน

  อัตรานี้รวมบริการ

  • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific) ชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
  • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตรา ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 และท่านต้องชำระเพิ่ม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม
  • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน )
  • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
  • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ และ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
  • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
  • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
  • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

  คลิกดูรายละเอียดโปรแกรม

   

  กรุ๊ปออกเดินทาง :
  พฤษภาคม 2560 วันที่ 19-21 / 20-22 / 26-28
  มิถุนายน 2560    วันที่ 02-04 / 09-11 / 16-18 / 17-19 / 23-25 / 30 มิ.ย. - 02 ก.ค.
  กรกฎาคม 2560  วันที่ 01-03 / 07-09 / 14-16 / 28-30
  สิงหาคม 2560   วันที่ 04-06 / 11-13 / 12-14 / 18-20 / 25-27 / 26-28
  กันยายน 2560   วันที่ 01-03 / 09-11 / 16-18 / 23-25
  ตุลาคม 2560     วันที่ 13-15 / 20-22 / 27-29

   

  จองและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ​Majestic Travel International โทร. 02-652-2000​ ภายใน 31 ส.ค. 60 (สำหรับกรุ๊ปสุดท้าย)

   

  ดูรายละเอียดโปรโมชั่นสุดพิเศษอื่น ๆ
   จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์
   โปรโมชั่นทัวร์
   จองรถเช่าออนไลน์
   ประกันการเดินทาง

   

  หมายเหตุ :

  1. อัตรานี้ไม่รวมบริการ
   • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
   • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซัก รีดฯลฯ
   • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
   • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
   • สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
   • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. KTC ไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้นๆ กรณีสมาชิก KTC มีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือ ต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับบริษัทตัวแทนผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.