ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS&WORLD HERITAGE 6 วัน 3 คืน
  กิฟุ ทาคายาม่า นากาโน่ ยามานาชิ โตเกียว

  ทัวร์ญี่ปุ่น SUMMER IN HOKKAIDO 6 วัน 3 คืน กิฟุ ทาคายาม่า นากาโน่ ยามานาชิ โตเกียว
   

  สิทธิพิเศษสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวชมเมืองมรดกโลกพร้อมสัมผัสลมธรรมชาติที่เจแปน แอลป์ 6 วัน 3 คืน
  ไฮไลท์ :
  เข้าชม ทาคายาม่าจินยะ เยี่ยมชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ชมปราสาทมัตสึโมโต้ สักการะ วัดเซ็นโคจิ ชื่นชมภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ อิสระช้อปปิ้งย่านสุดฮิต ชินจุกุ

  พิเศษ !!! ให้ท่านอิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปู

   

  เริ่มต้นเพียง 45,900 บาท/ท่าน
  พิเศษ แบ่งชำระสบาย ๆ KTC FLEXI 0% เพียง 7,650 บาท x 6 เดือน

  อัตรานี้รวมบริการ

  • ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย (Thai Airways)
  • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการ
  • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
  • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
  • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน
   ***เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเพียงครึ่งเดียว ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน***
  • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560 และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม

  คลิกดูรายละเอียดโปรแกรม

   

  จอง : 25 เม.ย. - 31 ก.ค. 60
  กรุ๊ปออกเดินทาง : 29 ก.ย. - 4 ต.ค. 60

   

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Majestic Travel International โทร. 02 652 2000

   

  ดูรายละเอียดโปรโมชั่นสุดพิเศษอื่น ๆ
   จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์
   โปรโมชั่นทัวร์
   จองรถเช่าออนไลน์
   ประกันการเดินทาง

   

  หมายเหตุ :

  1. อัตรานี้ไม่รวมบริการ
   - ค่าทำหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สำหรับท่านที่ถือต่างด้าว
   - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
   - ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัม
   - ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ
   - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสำรจำนวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้ำผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
  4. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าหรือ ออกนอกประเทศนั้น ๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ
  5. KTC ไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้น ๆ กรณีสมาชิก KTC มีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือ ต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับบริษัทตัวแทนผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.