ทัวร์เคนย่า ซาฟารี 9 วัน 6 คืน
  Kenya The Pride of Africa

  ทัวร์เคนย่า ซาฟารี 9 วัน 6 คืน Kenya The Pride of Africa

  สิทธิพิเศษสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทัวร์เคนย่า ซาฟารี 9 วัน 6 คืน
  ตะลุยซาฟารี ชมฝูงสัตว์อพยพ ตามล่าหา Big Five พร้อมชมสัตว์ป่าหายากนานาชนิด ณ อุทยานระดับโลก

  นำทริปโดยคุณปองพล อดิเรกสาร นักเขียน พิธีกร และผู้เชี่ยวชาญด้านการส่องสัตว์

  เริ่มต้นเพียง 169,900 บาท/ท่าน
  หรือ แบ่งชำระสบาย ๆ KTC FLEXI 0% เพียง 28,317 บาท x 6 เดือน

  อัตราค่าบริการนี้รวม

  • ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินเคนย่า
  • ค่าขนสัมภาระโดยเครื่องบิน ระหว่างประเทศโดยสายการบินท่านละไม่เกิน 40 ก.ก.
  • ค่าขนสัมภาระโดยเครื่องบิน ภายในประเทศเคนย่าโดยสายการบินภายในประเทศ ท่านละไม่เกิน 15 ก.ก.
  • ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าธรรมเนียมภาษีสนามบิน ที่ชำระพร้อมกับบัตรโดยสารเครื่องบิน
  • ค่าวีซ่าประเทศเคนย่า ประเภทท่องเที่ยว
  • ค่ารถซาฟารี นั่งคันละ 6 ท่าน ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
  • ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุไว้ในรายการ หรือเทียบเท่า
  • ค่าอาหารตามระบุในรายการ, ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
  • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ในวงเงินคนละ 2,000,000.- บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงินคนละ 500,000.-บาท(ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  • ผู้นำทัวร์ จากบริษัทฯ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
  • ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปตลอดรายการ

  เดินทาง : 28 ก.ค. - 5 ส.ค. 61

  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  สำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ บ.พาโนราม่า ทราแวล จำกัด
  คุณ ขนิษฐา (เด๊ะ) มือถือ 0 80230 9889 โทร 0 2349 4199 แฟ็กซ์ 0 2349 4196
  Email : Panorama04@panorama.co.th
  Line ID : Panorama04

  ด่วน ภายใน 31 พ.ค. 61 เท่านั้น

  ดูรายละเอียดโปรโมชั่นสุดพิเศษอื่น ๆ
   โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน
   
  จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์
   โปรโมชั่นทัวร์อื่น ๆ
   ประกันการเดินทาง

   

  หมายเหตุ

  1. อัตรานี้ไม่รวม
   - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
   - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ, ค่าน้ำเปล่า ระหว่างมื้ออาหารบางมื้อ
   - ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว / ค่าวีซ่า(ถ้ามี)
   - ค่าน้ำหนักสัมภาระที่เกินพิกัด
   - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายๆ อื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุ
   - ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ วันละ 10 เหรียญ
   - ค่านั่งบอลลูนท่านละ 18,000 บาท กรุณาจองล่วงหน้า
   - ค่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง
  2. รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะทางสายการบิน โรงแรม การเมือง และสภาวะทางภูมิอากาศ และเหตุสุดวิสัย เช่น รถเสีย, รถเกิดขัดข้อง การอนุญาตให้เข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ของโปรแกรมทัวร์, และวันหยุด วันสำคัญของ ประเทศนั้น ๆ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
  3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ
  4. ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมัน หรือ ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกล่าว
  5. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
  6. KTC ไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้นๆ กรณีสมาชิก KTC มีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการ หรือ ต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับบริษัทตัวแทนผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.