ทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย 10 วัน 7 คืน 3 ประเทศ
  สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก

  ทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย 10 วัน 7 คืน 3 ประเทศ สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก

  สิทธิพิเศษสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 10 วัน 7 คืน 3 ประเทศ
  ไฮไลท์ :
  ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน ล่องเรือชมฟยอร์ด นั่งรถไฟสายโรแมนติก ร่วมรำลึก..ตามรอยเสด็จประพาส..นอร์ทเคป ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 **และพักยังโรงแรมที่พระองค์ทรงเคยประทับ ณ เมืองริมทะเลสาบ Voss**

  เริ่มต้นเพียง 163,000 บาท/ท่าน
  พิเศษ แบ่งชำระสบาย ๆ KTC FLEXI 0% เพียง 54,334 บาท x 3 เดือน

  อัตรานี้รวมบริการ

  • ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ชั้นประหยัดแบบหมู่คณะ (ต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) กรุงเทพฯ - สต๊อกโฮม // โคเปนเฮเก้นท์ - กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย (Thaiairways) และสายการบิน สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ซิสเต็ม (SAS) สามารถสะสมไมล์กับเครือ STAR ALLIANCE ได้ 50%
  • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํ้ามันตามรายการทัวร์ ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ 09 มีนาคม 2561 หากในวันเดินทางมี การปรับเพิ่มจากทางสายการบิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บเพิ่มจากท่านตามความเป็นจริง
  • ค่ารถโค้ชนําเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชํานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./ วัน และต้องพักทุกๆ 3 ชม. เพื่อสวัสดิภาพของผู้โดยสาร
  • ค่าเข้าชมภายใน ของสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
  • โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับ งานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆเป็นผลที่ทําให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมืองโดยคํานึงถึงความเหมาะสม เป็นหลัก
  • ค่า COACH TAX และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
  • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
  • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ
  • ค่าบริการนําทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์คอยให้ความรู้และดูแลอํานวยความสะดวกให้กับคณะตลอดการเดินทางจํานวน 1 ท่าน (ไม่มีการเรียกเก็บทิป ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่านเท่านั้น)
  • ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป โดยเฉลี่ย 2 ยูโร / ท่าน / วัน
  • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างช่วงเวลาของการเดินทาง วงเงินค่ารักษาพยาบาลท่านละ 1,500,000 บาท
  • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 20 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเอง ไม่เกิน7 กก.
  • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋าล้อลาก, ADAPTOR, หมอนรองคอ, ร่มกันแดด/ฝน ท่านละ 1 ชุด
  • น้ำ 1 ขวด / วัน / ท่าน

  คลิกดูรายละเอียดโปรแกรม

  กำหนดการเดินทาง : 17- 26 มิ.ย. // 26 ก.ค. - 4 ส.ค. 61

  จองและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SBA Travel โทร. 02 635 365
  ภายใน 25 มิ.ย. 61 เท่านั้น

  ดูรายละเอียดโปรโมชั่นสุดพิเศษอื่น ๆ
   จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์
   โปรโมชั่นทัวร์
   จองรถเช่าออนไลน์
   ประกันการเดินทาง

  หมายเหตุ :

  1. อัตรานี้ไม่รวมบริการ
   - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
   - ค่าดําเนินการทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
   - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
   - ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร/โรงแรม นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้
   - ค่าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกิน 20 กก.
   - ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทําหนังสือเดินทางหายทุกกรณี
   - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)
  2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. KTC ไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้น ๆ กรณีสมาชิก KTC มีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือ ต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับบริษัทตัวแทนผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.