ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการตอบแบบสอบถาม "คิดอย่างไรกับนิตยสาร My World"

  ประกาศผลผู้โชคดีจากการตอบแบบสอบถาม คิดอย่างไรกับนิตยสาร My World

   

  บัตรกำนัล THE KLINIQUE

  • คุณอภิเชษฐ์ มงคลแสงสุรีย์
  • คุณเอกชาติ เปรมสถิตย์
  • คุณณัฐวุฒิ มาสกรานต์
  • คุณจุฑามาศ สิทธิดำรงค์
  • คุณสุทธา นาควัชระ
  • คุณอติพงษ์ ยั่งยืนพงษ์
  • คุณประพจน์ เกียรติโกมล
  • คุณอัจฉรา  ธวัชสิน
  • คุณนุชรี ตันติวิจิตร
  • คุณพรพิมล แสงเมือง

   

  คู่มือท่องเที่ยว KTC GUIDEZINE IRAN 

  • คุณวริศนันท์ ธนภัทรบุญเลิศ
  • คุณสุรีย์ สุรวัฒนวิเศษ
  • คุณอนณ โอภาสแสงส่อง
  • คุณณัฐภัสสร เจียมวิจิตรกุล
  • คุณเพลิน สุกษมรัตน์
  • คุณดวงหทัย กัลยาวินัย
  • คุณเทวา เต็มบุญบริสุทธิ์
  • คุณปิยดนัย สุวรรณปากแพรก
  • คุณภควดี แสนรุ่งเมือง
  • คุณโชษิต ปิ่นสุวรรณ์

   

  คู่มือท่องเที่ยว KTC GUIDEZINE ICELAND

  • คุณพรรณิภา สหรัตนผล
  • คุณปริญญา วุฒิศักดิ์
  • คุณชัชวาล ก่อสกุล
  • คุณมนชัย มณีไพโรจน์
  • คุณนิธินันท์ นัฐนันท์ธนพร
  • คุณยุพา เจนนพกาญจน์
  • คุณยนตร บูรณะ
  • คุณธนาภา เต็มเจริญ
  • คุณนางสมพร  โตรื่น
  • คุณภัทรินทร์   สวนแก้ว

   

  ปลั๊กชาร์จ USB CHARGER

  • คุณพวงเพชร ไกรระวี
  • คุณศิริพงษ์ สุนทรกิติ
  • คุณสุมนา จงวัฒนาภิรมย์
  • คุณจันทร์สุดา จารุเสถียร
  • คุณชนิดา ธัญกานต์สกุล
  • คุณมาลินี คงบัว
  • คุณสุจิตต์ ตัณฑสุริยะ
  • คุณวันชัย พิพัฒน์วุฒิธร
  • คุณคมสัน มัตยะสุวรรณ
  • คุณอดิศักดิ์ จันทรปะภาเลิศ

   

  สายคล้องกระเป๋าเดินทาง KOZY & CEELA

  • คุณรัมภา หลินปิยวรรณ์
  • คุณกฤตย์ นันทวิสุทธิ์
  • คุณจีราภา ชเลเกล
  • คุณธันยาภัทร์ ฐิติภัคกุลพงศ์
  • คุณอรณัส วัฒยานนท์
  • คุณณัฐวีร์ เผ่าเสรี
  • คุณอัครเดช ยอดนาม
  • คุณวรวิทย์ แดงสำอาง
  • คุณจุรีย์รัตน์ สำเร็จประสงค์
  • คุณนัฏทิรา อนันตวงศ์

   

  ถุงซิปล็อคอเนกประสงค์ ZIP LOCK BAG

  • คุณปรัชญา สุริย์
  • คุณลักษณ์สุดา สัจจาพิทักษ์
  • คุณสุดเขต แสนทวีสุข
  • คุณนวรัฐ นำพาเจริญ
  • คุณพัชนี โตทับเที่ยง
  • คุณปวิตร มหาสารินันทน์
  • คุณธนะสิทธิ์ รุ่งแจ้งสุวรรณ
  • คุณณัฐวริทธิ์ เตชัสอนันต์
  • คุณพงศ์รัตน์ วินัยวัฒนวงศ์
  • คุณชาญชัย จิตรโชติ
  • คุณฐิติมา สงเคราะห์
  • คุณปรเมศ  ตันติบุตร
  • คุณธฤต โกญจนาท
  • คุณจันทร์ทิพย์  เหล่าฤทธิรัตน์
  • คุณปิราช เหล่าอยู่คง
  • คุณแก่นจันทน์ รัตนมาลากุล
  • คุณวลัยลักษณ์ ขาวแสง
  • คุณบัญชร เตวัฒตานนท์
  • คุณพจพงษ์  โคจรจรัสกุล
  • คุณนภาพร  ศรีสุตา
  • คุณพิจิตรา อังคสกุลเกียรติ
  • คุณสรินนา ทุมาภา
  • คุณอนุรักษ์  โรจนวิริยาภรณ์
  • คุณวรวุฒิ เม่ามีศรี
  • คุณสังวร ชาญสมร
  • คุณกิ่งกนก แก้วเกิด
  • คุณอำนาจ เพิ่มสินทวี
  • คุณปัณฑรีย์​ ภู​ษ​ณชาคร​
  • คุณพรทิพย์ ศุภโยคพาณิชย์
  • คุณณัชชา เลิศวงศ์ตระกูล

   

  ปากกา 4 สี KTC WORLD PEN

  • คุณศิรินันท์ บวรเอนกสกุล
  • คุณพรวิภา บังศรี
  • คุณจิราภรณ์ คำสอน
  • คุณเอื้อมพร จิรกาลวิศัลย์
  • คุณจิรเมธ อัชชะ
  • คุณธนาลัย เทียนเงิน
  • คุณมนัส ธนเขตไพศาล
  • คุณวนิดา เกียรติศักดิ์ทวี
  • คุณธนวิทย์ พิทักษ์สิทธิ์
  • คุณกฤษตืณา กฤตศมานนท์
  • คุณเบญจวรรณ อุ่ยเจริญศักดิ์
  • คุณวาสนา ตันฑสุกิจวณิช
  • คุณทรงธรรม ทิพย์เพชร
  • คุณสุรชัย ธนสมบูรณ์กิจ
  • คุณประเสริฐ หลู่สถิตย์กุล
  • คุณสิริภา อนันตวงศ์
  • คุณรุจิรัตน์ ปุณยลิขิต
  • คุณน้ำทิพย์ พันธ์ทิพทวี
  • คุณวลัยภรณ์ กิจพ่อค้า

  หมายเหตุ : ของรางวัลจัดส่งทางไปรษณ์ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในแบบสอบถาม ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2562


              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.