คลิกจอง Grab ลุ้นบินลัดฟ้า ชมฟุตบอลโลกรอบรองชนะเลิศที่รัสเซีย
  ฟรีตลอดทริป กับบัตรเครดิต KTC VISA

  เปลี่ยนการเดินทางให้เป็นเรื่องง่ายยิ่งกว่าเดิม กับ Grab

  สัมผัสที่สุดของประสบการณ์ในการชมฟุตบอล แบบติดขอบสนาม กับ Grab !

  เพียงใส่รหัส “KTCRUSSIA" แล้วชำระค่าโดยสาร Grab ผ่านบัตรเครดิต KTC VISA เท่านั้น
  ลุ้นบินลัดฟ้าไปชมฟุตบอลโลกรอบรองชนะเลิศที่รัสเซีย ฟรี ตลอดทริป

  ด่วน! ลุ้นได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 13 พ.ค. 61 เท่านั้น!
  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 15 พ.ค. 61 เวลา 20:00 น.

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Grab Call Center 02 021 2500
  หรือ Email: 
  support.bkk@grab.com
  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม :
  คลิกที่นี่ 

  รายละเอียดรางวัลทริปชมฟุตบอลโลกรอบรองชนะเลิศที่รัสเซีย มูลค่า 526,650 บาท

  1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับจากกรุงเทพฯ ประเทศไทย สู่เมืองมอสโคว์ประเทศรัซเซีย สอง(2) ที่นั่ง (รวมภาษีสนามบินและนํ้ามัน) สําหรับผู้ชนะและผู้ร่วมเดินทาง
  2. ตั๋ว FIFA World Cup 2018 รอบรองชิงชนะเลิศ สอง(2) ใบ ที่เมืองมอสโคว์ประเทศรัซเซีย
  3. ที่พักสําหรับ 5 วัน 4 คืน
  4. การบริการต้อนรับ ก่อนนัดแข่งขัน FIFA World Cup
  5. กิจกรรมและการท่องเที่ยวกลุ่ม
  6. การเดินทางภาคพื้นที่กําหนดการไว้แล้ว
  7. ต้องเดินทางวันที่ 8 - 12 ก.ค. 61 และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

  ดูสิทธิพิเศษอื่น ๆ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ในหมวด รถเช่า

  เงื่อนไข Grab ลุ้นบินลัดฟ้า ชมฟุตบอลโลกรอบรองชนะเลิศที่รัสเซีย ฟรีตลอดทริป กับบัตรเครดิต KTC VISA

  1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์คะแนนสะสมพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA เท่านั้น (“สมาชิก”) และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC VISA (“บัตรฯ”) สำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการในหมวดTransportation (Grab) ในระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม  2561 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
  2. ผู้ชนะจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าประกันภัยเดินทาง การอัพเกรดตั๋ว หรือการขยายระยะเวลาการเดินทาง ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่ได้ระบุไว้ ในรายละเอียดของรางวัล
  3. ผู้ชนะจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ด้วยการคํานวณร้อยละห้า (5%) ของ มูลค่าของรางวัล
  4. ผู้ชนะจะต้องลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของ Visa เพื่อจะรับรหัสเฉพาะเพื่อที่จะสมัคร Fan ID ผู้ชนะและผู้ร่วมเดินทางจะต้องมีFan ID (www.fan-id.ru) เพื่อเข้าชมการแข่งขัน FIFA World Cup™ และจะต้องรับผิดชอบการสมัครนี้ด้วยตนเอง ทั้ง Visa และ Grab จะไม่รับผิดชอบหาก ผู้ชนะและผู้ร่วมเดินทางไม่สามารถสมัครได้ทันเวลา
  5. รางวัลนี้สามารถมอบให้กับผู้ชนะและผู้ร่วมเดินทางที่มีอายุ18 ปีขึ้นไป ผู้ชนะกิจกรรมนี้ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบว่าผู้ชนะและผู้ร่วมเดินทาง มีเอกสารที่จําเป็นก่อนออกเดินทาง และต้องเป็นผู้รับผิดชอบการทําหนังสือเดินทางและวีซ่าหากจําเป็น
  6. รางวัลนี้ไม่สามารถ โอนสิทธิให้ผู้อื่น และ ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นๆได้ ผู้ชนะจะต้องตอบกลับรับรางวัลภายในวันที่16 พฤษภาคม 2561 ถ้าผู้ชนะไม่สามารถตอบ รับรางวัลภายในวันที่16 พฤษภาคม 2561 ได้จะถือว่าสละสิทธิ์และจะเลือกผู้ชนะคน ต่อไปด้วยขั้นตอนที่กล่าวไว้ข้างต้น
  7. Grab จะไม่รับผิดชอบความเสียหาญ การสูญหาย หนี้สิน การบาดเจ็บ หรือ ความ ผิดหวัง เกิดขึ้นกับหรือได้รับโดยผู้ชนะและผู้ร่วมเดินทาง ซึ่งเป็นเหตุจากการเข้าร่วม กิจกรรมหรือการรับของรางวัลขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
  8. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  9. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
  10. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
  11. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสด รายการ KTC FLEXI by phone ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจาการ refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบคะแนนสะสมพิเศษให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
  12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Grab Call Center 02 021 2500 หรือ Email: support.bkk@grab.com

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.