ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากแคมเปญ
  กิน พัก เที่ยว เปรี้ยวยกแก๊ง
  ใช้จ่ายหมวดโรงแรม 1 พ.ย. 60 - 31 ม.ค. 61

  KW14_KINPAKTIEW_ANNOUNCE

  รางวัลแพ็คเกจห้องพัก 4 คืนที่โรงแรม วินแดม ซิดนีย์ สวีท ออสเตรเลีย (ห้องพักประเภท Studio ไม่รวมอาหารเช้า) พร้อม บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ 2 ที่นั่ง จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 120,000 บาท

  • คุณ อดินันท์ กิตติรัตนไพบูลย์

  *ของรางวัลนี้ไม่รวมค่าออกบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าภาษีสนามบิน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

  รางวัลบัตรกำนัลห้องพักโรงแรม 3 คืน พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน

  • SALA Phuket Resort and Spa ห้องพักประเภท Garden Pool Villa จำนวน 1 รางวัลมูลค่า 101,100 บาท
   • คุณ พีระ ตันเกษม
  • Paresa ห้องพักประเภท Ocean Pool Suite จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 95,280 บาท
   • คุณ นลินภัสร์ จิระโชติชูวงศ์
  • Villa Zolitude Resort Phuket ห้องพักประเภท Treetop Duplex Pool Villa จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 70,500 บาท
   • คุณ ชะลอ ดีสถาพร
  • Paradee ห้องพักประเภท Garden Pool Villa จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 68,400 บาท
   • คุณ ปิยศักดิ์ วาระทัน
  • 137 Pillars House ห้องพักประเภท Rajah Brooke Suite จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 55,950 บาท
   • คุณ สุภัค เลาห์โมเลิศพงษ์
  • The Library ห้องพักประเภท Smart Studio จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 55,152 บาท
   • คุณ พฤกษา คุณากรกุล
  • Aleenta Phuket - Phang Nga Resort and Spa ห้องพักประเภท Grand Deluxe Pool Villa จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 51,660 บาท
   • คุณ อรวรรณ ชุณหกิจไพศาล
  • Villa Maroc Resort Pranburi ห้องพักประเภท Pool Court จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 36,000 บาท
   • คุณ ณัฐพล ทรงสายชลชัย
  • Akyra Manor Chiang Mai ห้องพักประเภท akyra Deluxe suite จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 34,110 บาท
   • คุณ วิรัช ตปนียะ
  • The FloatHouse River Kwai ห้องพักประเภท Floating Villa จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 31,500 บาท 
   • คุณ วนิดา มีหลักชัย
  • sala Ayutthaya ห้องพักประเภท Superior จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 29,400 บาท
   • คุณ ธนวิทย์ พิทักษ์สิทธิ์
  • sala rattanakosin Bangkok ห้องพักประเภท Riverview Deluxe จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 29,400 บาท
   • คุณ พลวัฒน์ ริ้วทอง
  • Nhapha Khao Yai Resort ห้องพักประเภท Villa พิงผาหิน จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 24,000 บาท
   • คุณ อนุชัย แก่นอินทร์
  • Foto Hotel ห้องพักประเภท Ozone Hall จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 22,500 บาท
   • คุณ อรวรรณ กิตติสิโรตม์
  • Marndadee Heritage River Village ห้องพักประเภท Colonial จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 20,700 บาท
   • คุณ อัญญาพร ครอมบี้
  • Mirasierra Khaoyai ห้องพักประเภท Deluxe จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 10,500 บาท
   • คุณ ขจิต ชัยวิวัธน์
  • Blu Monkey Hub & Hotel Phuket ห้องพักประเภท Chimpanzee Pod จำนวน 1 รางวัลมูลค่า 7,500 บาท
   • คุณ ภานุพงศ์ เปี่ยมมนัสธรรม
  • Little Nyonya Hotel ห้องพักประเภท Superior Mansion จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 5,100 บาท
   • คุณ ระวีพร เหล่าภักดี

  รางวัลบัตรกำนัลรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ สำหรับ 2 ท่าน

  • ห้องอาหาร Flavor ที่โรงแรม Renaissance Bangkok Ratchaprasong มูลค่า 4,943 บาท
   • คุณ กิตติ บัวบัณฑิตกุล
   • คุณ จารุณี มณีศรี
   • คุณ ชญานี สกลธนารัตน์
   • คุณ ดวงใจ คงธนะรุ่ง
   • คุณ ดวงมณี แท่นคำ
   • คุณ ธนปพล สมพีระกุล
   • คุณ นิธิภัทร์ จิระโชติชูวงศ์
   • คุณ นิภาพร พราหมณ์แก้ว
   • คุณ ไปรยา กานตานนท์
   • คุณ กิตติมา ลี้ครองสกุล
   • คุณ เฟื่องธนาพร พงษ์ธรรม
   • คุณ มานิตย์ แสงทรัพย์
   • คุณ เยาวลักษณ์ พูลวรลักษณ์
   • คุณ อภิชาติ จันทร์แสงกุล
   • คุณ วรวุฒิ ไหลท่วมทวีกุล
   • คุณ วราภรณ์ อธิกิจวณิช
   • คุณ สงกรานต์ นวลคีรี
   • คุณ สมชาย ศรีสุวรรณาภรณ์
   • คุณ สิรีธร สุนทรวัฒน์
   • คุณ สุธิดา หัวใจ
  • ห้อง Marriott Cafe ที่โรงแรม JW Marriott Bangkok มูลค่า 4,686 บาท
   • คุณ กมล วรรธนะพิศิษฐ์
   • คุณ คมกริช มิตรชอบ
   • คุณ จักรกริช ประเสริฐวิทย์
   • คุณ จุฑารัตน์ ศรีสุวรรณ์
   • คุณ ชาญกิตติ ศรีสวัสดิ์
   • คุณ ธนพร แซ่เล้า
   • คุณ นรังสรรค์ ศิริพานทอง
   • คุณ นันทิยา แสงไสย
   • คุณ นิตยา เมธาเศรษฐ์
   • คุณ ปรนุช ชัยรัตนดิเรก
   • คุณ ภคพล ภูวิชญากานต์
   • คุณ วัชรี สุรเกียรติภิญโญ
   • คุณ วิทยา เลิศทนงศักดิ์
   • คุณ ศรัณย์ ศรีรัญเพชร
   • คุณ ศรีพงา สุดใจ
   • คุณ นุสรา กล่อมเกลา
   • คุณ สุมาภรณ์ แสนประสิทธิ์
   • คุณ สุรชัย จริงภราดร
   • คุณ อรุณ ศิริคูณ
   • คุณ อิฏฐพล จันทรตรี
  • ห้อง Goji Kitchen & Bar ที่โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park Hotel มูลค่า 4,240 บาท
   • คุณ กาญจนา มนตรีกานนท์
   • คุณ กาญจนาพร เตชะนิธิภัทร
   • คุณ เกศกัญญา เอี่ยมรัตนเมธีกุล
   • คุณ เกศินี ปลั่งมณี
   • คุณ จิรพล ทัปทิมหิน
   • คุณ ชาลินี บริสุทธิ์สวัสดิ์
   • คุณ โชติรส แสงพงษ์ชัย
   • คุณ ดาณี เจริญพุฒ
   • คุณ พรรณรัตน์ นงนวล
   • คุณ พลพล เอื้ออารียกูล
   • คุณ เมษ อัศวานุวัตร
   • คุณ วรวรรณ แซ่ลิ่ม
   • คุณ วราภรณ์ โสภณธรรมภาณ
   • คุณ วันวิสา บัวบาน
   • คุณ วิชชา ไพฑูรย์เนรมิต
   • คุณ วุฒิเดชา บุญวรรโณ
   • คุณ สมใจ พิเชษฐ์อาภา
   • คุณ สวรรยา ประดับมุขศิริ
   • คุณ สัญชัย ชาญปรีชา
   • คุณ อารี วราชุน

  หมายเหตุ :

  • สมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีของรางวัล 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรรมสรรพากรที่ ทป. 4/2528 หรือตามที่กฎหมายกำหนดให้กับผู้สนับสนุนของรางวัล
  • เคทีซีจะดำเนินการติดต่อสมาชิกผู้โชคดีผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ เพื่อแจ้งรายละเอียดพร้อมเงื่อนไขการรับรางวัล ภายใน 30 วันทำการนับจากวันประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดี หรือสมาชิกผู้โชคดีสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 828 5311

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.